Elretur mottok 5,2 millioner kroner fra Forskningsrådet

Østfoldforskning ved Ole Jørgen Hansen er leder av Elreturs prosjekt » Smartere logistikk rundt innsamling av EE-avfall». Elretur har mottatt 5,6 millioner kroner fra Forskningsrådet for å se på effektivisering og utnyttelse av transport i løpet av en treårsperiode.

Innovasjonsprosjektets overordnede mål er å bidra til vesentlig høyere transporteffektivitet og lavere kostnader i Elreturs innsamlingssystem, uten at dette skal gå på bekostning av gjenvinningsgrad og miljø- og ressurseffektiviteten i systemet.